New
Best Seller

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย อีลิท เฮลท์ (Elite health)

คุณสมบัติสินค้า:

วงเงิน 20-100 ล้านบาทต่อปี ให้คุณเข้าถึงการดูแลด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 และอุบัติเหตุ ครอบคลุมผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) การรักษามะเร็งด้วย Targeted therapy สูงสุด 20-100 ล้านบาทต่อปี ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

เพศ

อายุ

แผนความคุ้มครอง

หมวดหมู่ : ประกันสุขภาพ

Share

ความคุ้มครองสุขภาพเหนือระดับ ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ Elite health คุ้มครองอะไรบ้าง?

จุดเด่น

 • คุ้มครองผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ารักษาทางจิตเวช เป็นต้น(ค่ารักษาทางจิตเวช กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองแบบฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยนอก ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง  ค่าเคมีบำบัด ค่าล้างไต เป็นต้น (ค่ากายภาพบำบัด กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยายาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตรรวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่นการฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • รับผลประโยชน์สูงสุด รับผลประโยชน์กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วยสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองแ 24 ชั่วโมงทั่วโลก  ให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ประเทศไทย ทวีปเอเชียทั่วโลกยกเว้นอเมริกา และทั่วโลก

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย  : 11 ปี – 80 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 2. การชำระเบี้ยประกันภัย  : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
 3. สิทธิในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health)  : ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health) สูงสุด 1 สัญญาเท่านั้น โดยจะต้องเลือกพื้นที่ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นจากทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ เฉพาะประเทศไทย, ทวีปเอเชีย, ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา, และทั่วโลก
 4. ข้อกำหนด : ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร หรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับกรณีอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันเป็นรายๆ ไป
 5. การตรวจสุขภาพของสัญญาเพิ่มเติม :  บริษัทฯ มีสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยแสดงผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ  ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย ให้เป็นไปตามคำสั่งที่ 246/2559 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่  2/2559 (ตามตารางปกติ)
 6. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกับกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น : โดยแบบประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health)
 7. กลุ่มอาชีพ : รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3
 8. บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health) ตามโครงการนี้ :  จากใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาใบเสร็จได้ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยไม่ควรซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพมากเกินความจำเป็น เนื่องจากการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่สามารถเบิกได้จะไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้น
 9. หลักเกณฑ์สิทธิการขาย : สำหรับการขายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health) ผ่านฝ่ายขายรายปี และฝ่ายขายสะสมเงินเดือน นั้น ให้แบ่งกลุ่มผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการขายเป็น
  • 4 กลุ่มตามอัตราการเรียกร้องสินไหมสุขภาพ (Claim Ratio) อ้างอิงคำสั่งที่ 142/2560 โดยกำหนดสิทธิการขายดังนี้
   • กลุ่มของผู้จัดการ (สิทธิการขายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health))
    • กลุ่มที่ 1 : สามารถขายได้
    • กลุ่มที่ 2 : สามารถขายได้
    • กลุ่มที่ 3 : สามารถขายได้ โดยไม่อนุญาตให้ซื้อควบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพประเภท 2 (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพประเภท 2 ซึ่งไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงในการเคลม ได้แก่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน / ตะกาฟุลสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน)
    • กลุ่มที่ 4 : ไม่อนุญาตให้ขายสัญญาเพิ่มเติมนี้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ : ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 11. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)
สนใจทำประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / โรคร้ายแรง / ประกันอุบัติเหตุ
 1. แจ้งเพศ / ปี พ.ศ. เกิด / โรคประจำตัว (ถ้ามี)
  • เพื่อนำเสนอเบี้ยประกันที่ถูกต้อง พร้อมชื่อ จังหวัด เบอร์ติดต่อกลับ
 2. ติดต่อตัวแทน

สนใจทำประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / โรคร้ายแรง / ประกันอุบัติเหตุ

 • แจ้งเพศ / ปี พ.ศ. เกิด / โรคประจำตัว (ถ้ามี)
  • เพื่อนำเสนอเบี้ยประกันที่ถูกต้อง พร้อมชื่อ จังหวัด เบอร์ติดต่อกลับ
 • ติดต่อตัวแทน

 

สนใจทำประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / โรคร้ายแรง / ประกันอุบัติเหตุ

 • แจ้งเพศ / ปี พ.ศ. เกิด / โรคประจำตัว (ถ้ามี)เพื่อนำเสนอเบี้ยประกันที่ถูกต้อง
  • ฃพร้อมชื่อ จังหวัด เบอร์ติดต่อกลับ
 • ติดต่อตัวแทน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้